Plán výchovné činnosti

Plán výchovně vzdělávací činnosti ŠD při ZŠ Dobré

 

Základní koncepce výchovně vzdělávací práce ŠD vychází z hlavního poslání výchovy mimo vyučování, jímž je regenerace psychických i fyzických sil dětí po zátěži z vyučování. Proto vychovatelka plánuje činnost na podkladě pevně stanoveného týdenního harmonogramu zaměstnání vypracovaného s přihlédnutím k věku dětí , rozvrhu vyučování a potřebě duševní hygieny.

Hlavním úkolem , na který se činnost v ŠD soustřeďuje je hra, která děti motivuje k tvořivé činnosti , zdravé aktivitě a samostatnosti , patří k nejoblíbenější činnosti dětí. Touto formou výchovně vzdělávací práce odstraníme u dětí pocit , že jsou do činnosti nuceny, naopak posílíme jejich vědomí že se zapojily na základě svého osobního rozhodnutí, tím dětem zpříjemníme volný čas , který v ŠD tráví. Proto herní aktivity jsou nejrozšířenější formou působení ve všech složkách výchovně vzdělávací činnosti ŠD.

Dalším úkolem ,na který je práce v ŠD zaměřena je vymezení dostatečného prostoru pro denní aktivní pohyb dětí. Přednost má pohyb venku, v případě nepříznivého počasí v tělocvičně.

Do programu ŠD je ve velké míře též zařazena estetická výchova, která rozvíjí a prohlubuje estetické cítění a vkus dětí. Pracovně – technická činnost se zaměřuje na různé pracovní techniky, jak s tradičními, tak i s netradičními materiály.

ŠD se též účastní celoročních akcí pořádaných školou i organizacemi v obci.

 

Výchovné programy se zaměřují na tyto základní oblasti :

 

  • Výchova ke zdravému životnímu stylu
  • Posilování komunikačních dovedností
  • Odpovědnost za své chování
  • Ovládání negativních citových reakcí
  • Poznání sebe samého a uplatnění se ve skupině
  • Formování životních postojů
  • Nacházení nových vazeb a souvztažnosti mezi již získanými poznatky z vyučování

Výchova ke zdravému životnímu stylu

- výchova k odpovědnosti za svou osobu

- výchova k odpovědnosti za své zdraví

- výchova ke správným stravovacím návykům, pitný režim

- dodržování osobní hygieny

- posilování tělesné zdatnosti

Posilování komunikačních dovedností

- kultivace slovního a mimoslovního projevu

- rozvíjení slovní zásoby

- schopnost vyjádřit se

- schopnost naslouchat

- uplatnění se v kolektivu

- kulturní život

Odpovědnost za své chování

- řešení různých situací

- pěstování potřebných a žádoucích vědomostí, dovedností a postojů

- důvěryhodnost a pravdomluvnost

- morální kvality

- posilování schopnosti objektivně hodnotit své jednání a přijímat důsledky svého chování

Ovládání negativních citových reakcí

- vypořádat se se stresem

- řešení životních situací

- vyrovnávání se s nedostatky a neúspěchy

Poznávání sebe samého a uplatnění se ve skupině

- kladným hodnocením zvyšovat sebevědomí

- posilování pozitivního myšlení

- objektivní hodnocení činnosti každého člena

- vytváření vlastní bezpečné sociální skupiny

- temperament, postoje hodnoty

Formování životních postojů

- vytváření společensky žádoucích hodnot

- vytváření základů právního vědomí

- úcta, porozumění, tolerance

- schopnost a ochota pomoci

- vytvoření vlastního sebevědomí

- posilování schopnosti nepodléhat negativním vlivům

- prevence sociálně patologických jevů : drogy, alkohol, kouření, delikvence, virtuální drogy

                                                                šikanování, vandalismus, násilné chování, rasismus

- podobnost a odlišnost lidí

- rozdíly v prožívání, v myšlení lidí

Nacházení nových vazeb a souvztažnosti mezi již získanými poznatky z vyučování

- možnost vzájemného doplňování školního vyučování a výchovně – vzdělávací práce ŠD

- tohoto cíle dosahovat specifickými, od školního vyučování výrazněodlišnými prostředky

- přinášet nové podněty, obohacovat poznatky