Charakteristika družiny

 

Školní družina má 1 oddělení v jedné samostatné místnosti. Ta je vybavena staršími lavicemi, skříňkami na hračky, stavebnice, hry, časopisy, knihy a výtvarné potřeby. K aktivnímu odpočinku děti využívají dvoje žebřiny. Základy informatiky se učí na třech starších počítačích. ŠD využívá také prostor před školou zejména za příznivého počasí ke sportovní činnosti a školní zahradu k relaxační činnosti. K dispozici má ŠD též učebnu s televizorem a videem. Jedno odpoledne v týdnu využívá družina tělocvičnu. Hygienické podmínky pro žáky jsou splněny. Personální podmínky jsou zajištěny vychovatelkou, která má odpovídající pedagogické vzdělání a pravidelně se zúčastňuje vzdělávacích akcí. Za bezpečnost žáka v ŠD odpovídá vychovatelka nebo přítomný pedagogický pracovník. Po celou dobu se žák řídí pokyny vychovatelky, Řádem ŠD a Řádem školy. Oddělení je naplněno do počtu 30 dětí. Do ŠD se mohou přihlásit děti 1. až 5. ročníku. Pokud je přihlášených dětí více než 30, mají přednost děti nižších ročníků. (1.- 4.)Pitný režim je zde zajištěn sirupem, který je hrazen z peněz SRPD.

 

Podmínky pro činnost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami je podle stupně a charakteru jejich znevýhodnění při jejich začleňování do volnočasových aktivit věnována průběžná zvláštní pozornost, např. zvýšenou motivací, výrazně kladné hodnocení i za malé dílčí pokroky v činnosti. Tito žáci jsou přijímáni jako ostatní, aby nijak nepociťovali svou odlišnost či nedostatečnost.