ZÁPIS do 1. ročníku ZŠ Dobré

 

 se koná ve středu 19. dubna 2017 od 13,30h do 16,30h v budově I. stupně ZŠ (u kostela).

 

Vezměte s sebou rodný list dítěte, zákonní zástupci občanský průkaz.

Děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 (zápis poprvé)

                          od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010 (zápis po odkladu školní docházky)

 

Tiskopisy k zápisu obdržíte před termínem zápisu v MŠ Dobré nebo přímo v den zápisu v ZŠ Dobré.

 

Ve školním roce 2017/2018 otevře ZŠ Dobré nejvýše jednu třídu, která bude naplněna do počtu 20 žáků.

V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popř. žáků dle §16 odst.9 zákona č. 561/2004 Sb., bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

 

Přednostně budou přijímáni žáci:

1.    s místem trvalého pobytu, v případě cizince místem pobytu v příslušném školském obvodu

2.    žáci, kteří nejsou uvedeni v bodě 1., budou přijímáni dle těchto kritérií:

a) sourozenec ve škole v době zápisu

b) losování

 

Zápis k povinné školní docházce bude složen z formální části zápisu a bude-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a bude-li s tím souhlasit zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru, příp. dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

 

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky písemně nebo ústně do protokolu.

 

Rozhovor pedagogického pracovníka s dítětem bude trvat nejvýše 20 minut a bude zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti. V rámci neformálních aktivit se uskuteční cílené aktivity zaměřené na zhodnocení určitých dovedností dítěte (a to do maximální délky 60 minut).

 

Informace k odkladu povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (od 1. 4. 2017 do 30. 4. 2017) dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Mgr. Blanka Rašková, ředitelka školy

 

 

Důležité informace

Termíny florbalové miniligy:

27.03.2017 07:45
Termíny:   3. 4. 2017 Dobré x Skuhrov 10. 4. 2017 Dobré x Rokytnice 12. 4. 2017 Finálový turnaj v Rokytnici

zápis žáků do 1.ročníku

01.01.2017 11:05
Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018 zápis do 1. třídy školního roku 2017/18 sebude konat 19. dubna 2017 a bližší informace budou na webových stránkách školy zveřejněny do 28. 2. 2017. Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky : Není-li dítě...

ZŠ přijme na částečný úvazek školního psychologa nebo spec. pedagoga

22.08.2016 20:30
Více info na tel.: 605 128 418  

Na druhém stupni máme v šatně uzamykatelné skříňky

10.04.2016 09:49
Během následujícího týdne bude dětem do užívání svěřena uzamykatelná šatní skříňka. Pravidla užívání v sekci Pro rodiče - Dokumenty, nebo zde

Do školy s číselným kódem

28.08.2015 10:17
V rámci prevence ochrany zdraví a bezpečnosti dětí, zavedla škola nový systém vstupu do budovy 1. stupně. Vstupní dveře budou uzamčeny číselným kódem. Více info na začátku školního roku.

Seznam pomůcek pro 1.třídu

17.08.2015 12:13
V tomto odkazu naleznete seznam s potřebných pomůcek pro prvňáčky... POMŮCKY

Archív

13.07.2012 10:50
  Archív 09.07.2012 11:33 Články ze školního roku 2011/2012 přesunuty do sekce ARCHÍV nebo sport. Všechny dokumenty zachovány v původních složkách.  
Záznamy: 1 - 7 ze 8
1 | 2 >>

ZŠ DOBRÉ PŘEJE VŠEM POHODOVÝ VSTUP DO NOVÉHO ROKU 2017. 

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ S NÁMI V KONČÍCÍM ROCE 2016 SPOLUPRACOVALI, VŠEM, KTEŘÍ NÁM POMÁHALI S NAŠIMI PROJEKTY A DALŠÍMI AKTIVITAMI.

SPECIÁLNÍ DÍKY TĚM, KTEŘÍ POMOHLI PŘI PŘEDVÁNOČNÍCH AKCÍCH - p. FINGEROVI ZA SKVĚLÉ PÓDIUM PŘI ROZSVĚCENÍ STROMU, p. PRÁZOVI ZA ROZSVÍCENÍ STROMU p. KUNCOVI ZA OBČERSTVENÍ PRO ÚČINKUJÍCÍ DĚTI, p. KÁRNÍKOVI ZA OZVUČENÍ CELÉ AKCE A VŠEM UČITELŮM, HASIČŮM, FLORBALISTŮM A KLUBU ŽEN ZA OBSTARÁNÍ PROGRAMU.

 

Vítejte na našem webu

Zde se dozvíte všechny potřebné informace o běhu naší školy.

Jsme partnery projektu: Multimediální první pomoc pro pedagogy -  více informací zde a také  v odkazu  na e-role patrnera

Přínosy pro naši školu:

•Kvalitní a lehce dostupné informace na webu projektu
•Odborná pomoc s důležitým životním tématem
•Vybavení audiovizuální a výpočetní technikou
•Inspirace do výuky

  Byli jsme úspěšní jako žadatelé o evropské finanční prostředky v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (prioritní osa Počáteční vzdělávání, oblast podpory zvyšování kvality ve vzdělávání) a společně se ZŠ Podbřezí a ZŠ a MŠ Bílý Újezd realizujeme projekt nazvaný „Kvalitně na vesnici“. Více o projektu ZDE

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Stali jsme se úspěšnými žadateli o evropské finanční prostředky v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizujeme Výjezd do Anglie a čtenářské dílny v rámci výzvy č. 56

Stali jsme se úspěšnými žadateli o evropské finanční prostředky v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a získali jsme prostředky na zkvalitnění výuky pracovních činností v rámci výzvy č.57.


Pozvánka na akce pořádané školou

Nebyly nalezeny žádné záznamy.