Informace k výuce od 12.4.2021

Výuka od 12. 4. 2021

 

Od pondělí 12. 4. se prozatím prezenčně vzdělávají žáci 1. -5. r. podle upraveného rozvrhu a to bez rotace.

ROZVRH HODIN OD 12. 4. 2021

 

Další podrobnosti  v dokumentu 1. fáze otevírání škol a režimových opatření (odkaz zde).

 

Výuka 6.-9. ročníku nadále distančně.

 

Rozvrh:
Prezenční výuka bude probíhat dle rozvrhu, který zveřejníme v pátek odpoledne. Až počasí dovolí, budeme k výuce využívat venkovních prostor.

Roušky: 
Žáci v prezenční výuce musí používat zdravotnickou obličejovou masku (min. 3 vrstvá chirurgická rouška nebo případně respirátor FFP2) po celou dobu výuky (mimo konzumace jídla).

Testování:
Přítomnost dítěte na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování.

Testování žáků bude probíhat při prvním vstupu do školy (v pondělí) a ve čtvrtek, vždy pod vedením pedagogického pracovníka a podle časového harmonogramu (informace předá třídní učitel nebo na těchto stránkách).

V případě testování 1.-3.r.je umožněna asistence zákonných zástupců (nutno nahlásit třídnímu učiteli předem).

 Pokud žák přijde jiný den, bude otestovám při svém prvním příchodu do školy. Pro testování naše škola obdržela testy LEPU MEDICAL - leták.
Video testování ve škole – LEPU testy

Pokud se žák testování nezúčastní, hodiny mu budou započítány jako omluvená absence a škola mu poskytne vzdělávací podporu formou zaslání probíraného učiva na prezenční výuce.

Všem žákům I.stupně (včetně 4. a 5. ročníku), jejichž zákonní zástupci jsou ve vybraných profesích (zdravotníci, učitelé, zaměstnanci bezpečnostních složek) bude umožněna osobní přítomnost ve školní družině. Zájemci se nahlásí na mail : netikova@zsdobre.cz.

TESTOVÁNÍ DĚTÍ PROBĚHNE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO ROZPISU:

Děti navštěvující ranní družinu budou otestovány v čase 6 - 6:30 v jídelně školy ihned po jejich vstupu. 

Ostatní děti budou v níže uvedené časy připraveny u školy, kde si je převezme třídní učitel.

Děti, kterým při testování budou asistovat rodiče, se otestují v jídelně školy, rodič poté ihned odchází. Po otestování odchází s ostatními do třídy, kde proběhne testování ostatních.

1. ročník v 7h

2. + 3. ročník v 7:10

4. ročník v 7:20

5. ročník - budova 2. stupně - děti se otestují v suterénu školy po svém příchodu. Vše pod dohledem a dopomocí pedagogických pracovníku školy.

Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Daný žák, student, nebo jeho zákonný zástupce, zaměstnanec školy je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

Návod na registraci k PCR testu

Testování se neprovádí:
Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit - Potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.

 

Školní družina:Školní družina bude probíhat při zachování homogenity třídních kolektivů 6 - 16h.

 

Školní jídelna:
Na školní stravování pro prezenční výuku jsou děti automaticky přihlášené (podle přihlášek ze září 2020). Kdo nebude obědy chtít, musí si je odhlásit na tel.:737312712.

Děti na distanční výuce si obědy mohou odebrat ve 12:30 v budově 1. stupně. Nově si je od 12:30 můžou sníst v jídelně školy.

Ošetřovné:
Nárok na ošetřovné mají pouze rodiče dětí, které jsou na distanční výuce. 

 

Informace k testování - leták pro rodiče

Informace k testování - leták pro žáky

Podrobné informace web MŠMT

Zpátky do školy - web - informace k testování