Tvoříme

Projekt Tvoříme podpořený Královéhradeckým krajem

Oblast zájmové práce se žáky mimo vyučování

Doba trvání projektu : 1. 1. 2014 – 30. 6. 2015

Celkové náklady 38614 ,-Kč, dotace 25000,-Kč

Hlavní myšlenkou projektu je u žáků zvýšit zájem o manuální činnosti rozvíjející hrubou a jemnou motoriku, zručnost, fantazii, představivost, základní pracovní dovednosti a návyky. Předpokládá velký přínos pro žáky s vývojovou poruchou učení zejména z hlediska pocitu úspěšnosti a upevnění sebevědomí. Projekt obsahuje kroužek Tvoření určený žákům I.st. a kroužek Keramiky určený žákům 1.-9.ročníku.

Cíle projektu : rozvíjet hrubou a jemnou  motoriku, manuální zručnost, učit děti správně zacházet s různými výtvarnými materiály, s hlínou, budovat pozitivní vztah k práci a úcta k ní, zažívat pocit úspěšnosti, získávat zdravé sebevědomí a sebeuspokojení zejména u dětí s vývojovou poruchou učení, rozvíjet fantazii, představivost, samostatnost, trpělivost, estetické vnímání.

Harmonogram činností (dle projektu) :

6. 1. 2014 – 19. 6. 2015 kroužek Tvoření

15. 5. 2014 – 19. 6. 2015 kroužek Keramika

Vyhodnocení :

Kroužek Tvoření  : ve školním roce 2013/14 pracovali žáci 1.-5. ročníku (20 žáků, z toho 7 žáků s poruchou učení) ve dvou skupinách, ve šk. roce 2014/15 pracovali žáci 2.-5. ročníku v jedné skupině (10 žáků, z toho 5 žáků s poruchou učení) pod vedením p. uč. Moravcové. Od 6. 1. 2014 do 22. 6. 2015 se uskutečnilo 75hodin  přímé práce se žáky.

Kroužek Keramika : v kroužku začali pracovat žáci od září 2014, protože byla keramická pec zakoupena až během prázdnin. Ve školním roce 2014/15 pracovali v kroužku žáci I. i II.stupně (42 žáků, z toho 10 s poruchou učení) pod vedením p. uč. Michkové. Od 1. 9. 2014 do 19. 6. 2015 se uskutečnilo 54,5 hodin přímé práce se žáky.

Kroužek Tvoření byl organizován pro přihlášené žáky na začátku školního roku, v kroužku  Keramiky byla umožněna dětem i nepravidelná účast v nabízených termínech.

Žáci mají o práci v kroužcích velký zájem a podle kladného ohlasu rodičů budou kroužky pracovat i v následujícím školním roce. Výrobky slouží nejen k výzdobě prostor obou budov školy, ale i k propagaci školy na veřejnosti (výroba drobných upomínkových předmětů pro rodiče i veřejnost).

Tento projekt podpořený Královéhradeckým krajem byl zaměřen na manuální činnosti a na žáky s vývojovou poruchou učení. Škola díky tomuto projektu zakoupila keramickou pec. Projekt naplnil všechny plánované cíle a chceme v činnostech pokračovat.