Charakteristika

Projekt Pečuj o své zdraví podpořený Královéhradeckým krajem

Oblast podpory : Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl dětí a mládeže

Doba trvání projektu : 1. 1. 2014 – 31. 5. 2015

Celkové náklady 21570 ,-Kč, dotace 15000,-Kč

Tento projekt zahrnuje zejména aktivity zaměřené na zdravý životní styl dětí, na fyzické a psychické zdraví každého jednotlivce, odpovědnost za své zdraví, na prevenci v oblasti rizikových jevů v oblasti moderní komunikace (v oblasti kyberšikany), na uvědomování společenských problémů s tím souvisejících. Aktivity jsou součástí školního programu primární prevence, školního programu pro školy podporující zdraví, doplňují výuku průřezového tématu Environmentální výchova, předmětu Výchova ke zdraví a rozvíjejí mezipředmětové vazby.Projekt dbá na rozvoj klíčových kompetencí, řízených diskusí a besed. Důraz je kladen na bezpečné a zodpovědné chování v běžném životě.

Cíle projektu:

-získání dovedností a ověření teoretických znalostí v praxi

-výchova k odpovědnosti za své zdraví, upevnění stravovacích návyků, získání a upevnění znalostí a dovedností v oblasti environmentální výchovy

-lepší informovanost v řadách žáků, rodičů a učitelů

-ukázání tradičních hodnot venkova, soužití člověka s přírodou

Uvědomování souvislostí mezi potravinami a zemědělstvím, vážnosti společenských problémů

-zvýšení zájmu fyické a psychické zdraví každého jednotlivce

-prevence kyberšikamy

-podpora spolupráce v třídním kolektivu

Harmonogram aktivit :

Beseda s aktivní účastí žáků Zdravá pětka 28. 1. 2014 pro 2.-3. r., pro 4.-5. r.

                                                                     29. 1. 2014 pro 1. r.,pro 6.-7. r.

                                                                     11. 2. 2014 pro 8.-9. r.

Beseda s aktivní účastí pro žáky I. st. 11. 4. 2014 Pes (Aby pes nekousl, Řeč psího ocásku)

Beseda E-bezpečí pro žáky II.st. 11. 3. 2014

                    Pro rodiče  22. 4. 2014

                    Pro učitele  15. 10. 2014

Výukový program v Kosteleckých Horkách pro žáky 6. r. 11.-12. 9. 2014

Exkurze v zemědělském družstvu Dolany 25. 9. 2014

Návštěva krytého bazénu v Rychnově nad Kněžnou pro žáky 5.-9. r. 22. 1. 2015

Návštěva zimního stadionu v Opočně pro žáky I. i II. st. 5. 3. 2015

Školní  projekt Zdravá výživa 4.-5. r. 20. 3. 2015

                                                 6.-7. r. 23. 3. 2015

Vzdělávání učitelů v průběhu projektu dle nabídky vzdělávacích center (Správné držení těla, Cvičení Kebbelts).