Změny ŠVP

30.10.2013 14:24

Informace zákonným zástupců o změnách ŠVP

Od 1. 9. 2007 naše škola  učí podle vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j.1267/2007. K 1. 9. 2013 jsme museli provést úpravy, řešili jsme to dodatkem.

 

Proč dochází ke změně ŠVP

 

Ministr školství vydal opatření, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání.

Tato změna byla vyvolána potřebami:

1. Nové požadavky ministerstev a vlády:

- finanční gramotnost,

- ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí,

- obrana ČR,

- korupce,

- dopravní výchova,

- sexuální výchova.

2. Zlepšit výstupy ve vzdělávacím oboru Cizí jazyk.

3. Zvýšit požadavky v matematice na žáky 1. stupně ZŠ (učivo o zlomcích a desetinných číslech).

 

Podrobněji o nejdůležitějších změnách

 

1. Požadavky ministerstev a Úřadu vlády

(Doplnění učiva do vzdělávacích oborů Člověk a jeho svět, Přírodopis, Zeměpis, Výchova ke zdraví a Tělesná výchova)

 

Finanční gramotnost

- hospodaření – rozpočet domácnosti, úspory, investice, úvěry, splátkový prodej, leasing, rozpočet státu, typy rozpočtu a jejich odlišnosti, význam daní,

- banky a jejich služby – aktivní a pasivní operace, úročení, pojištění, produkty finančního trhu pro investování a pro získávání prostředků.

Ochrana člověka za mimořádných událostí

- klasifikace mimořádných událostí,

- varovný signál a jiné způsoby varování,

- základní úkoly ochrany obyvatelstva,

- evakuace, činnost po mimořádné události,

- prevence vzniku mimořádných událostí,

- požáry (příčiny a prevence vzniku požárů, ochrana a evakuace při požáru),

- integrovaný záchranný systém.

Obrana státu

- obrany státu a účasti v zahraničních misích,

- objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu a při řešení krizí nevojenského charakteru.

Dopravní výchova

- bezpečné chování v silničním provozu,

- dopravní značky,

- předcházení rizikovým situacím v dopravě a v dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky),

- služby odborné pomoci, čísla tísňového volání, správný způsob volání na tísňovou linku.

Sexuální výchova

- sexuální dospívání a reprodukční zdraví,

- zdraví reprodukční soustavy,

- sexualita jako součást formování osobnosti, zdrženlivost, předčasná sexuální zkušenost, promiskuita,

- problémy těhotenství a rodičovství mladistvých,

- poruchy pohlavní identity,

- ochrana před přenosnými chorobami základní cesty přenosu nákaz a jejich prevence.

 

2. Cizí jazyk

Vedle výuky cizího jazyka (přednostně anglický) se od školního roku 2013/2014 zavádí povinně další cizí jazyk.

Pouze v odůvodněných případech může škola navýšit počet hodin prvního cizího jazyka.

Na naší škole se ve školním roce 2013/14 nebude vyučovat druhý cizí jazyk (personální zajištění),  3 hodiny budou věnovány na navýšení anglického jazyka (Konverzace v angličtině).

 

3. Matematika

Učivo o zlomcích a desetinných číslech se přesouvá z 2. stupně ZŠ na 1. stupeň ZŠ. Účelem daných změn je úvodní seznámení s pojmy zlomek, desetinné číslo, záporné číslo. Tyto pojmy jsou sice po matematické stránce pro žáky nové, ale v běžném životě se s nimi setkávají a často je i umí v konkrétních situacích používat.