Veselé tvoření

19.07.2016 08:06

Projekt Veselé tvoření podpořený Královéhradeckým krajem

Oblast zájmové práce se žáky mimo vyučování

 

Doba trvání projektu 1. 9. 2015 – 30. 6. 2016

 

Celkové náklady 19131,-Kč, dotace 13000,-Kč

 

Cíl projektu : rozvíjet hrubou a jemnou motoriku, manuální zručnost

                        učit děti správně zacházet s různými výtvarnými materiály, s hlínou

                        budovat pozitivní vztah k práci a úcta k ní

                        zažívat pocit úspěšnosti, získávat zdravé sebevědomí

                        zapojit do aktivit co nejvíce dětí s vývojovými poruchami učení

                        rozvíjet fantazii, představivost, samostatnost, trpělivost, estetické vnímání

 

Popis projektu : Projekt zahrnuje činnost žáků ve dvou kroužcích zaměřenou na výtvarnou tvořivost a vyrábění. Výrobky slouží ke zlepšení prostředí školy, pomáhají prezentovat školu na veřejnosti. Kroužky mají přínos i pro žáky s vývojovou poruchou učení, umožňují žákům efektivně trávit volný čas.

 

Rozpis aktivit : kroužek Tvoření na I. st.

                          kroužek Keramika na I. i II. st.

 

Vyhodnocení :

V rámci projektu žáci pracovali ve dvou kroužcích od září 2015 do června 2016.

Kroužek Tvoření : ve školním roce 2015/2016 pracovali žáci 1.-4. ročníku - 20 žáků, což činí 31%, z toho 2 žáci s poruchou učení- ve dvou skupinách pod vedením p. uč. Moravcové.  Pro velký zájem dětí se uskutečnilo více hodin – 58 hodin přímé práce se žáky.

Kroužek Keramika : v kroužku pod vedením p. uč. Michkové se uskutečnilo 49 hodin přímé práce se žáky a 49 nepřímé práce. Pracovalo zde 26 žáků I. stupně ve věku 6-11 let – což činí 40%, z toho 5 žáků s SPU, a 9 žáků II. stupně ve věku 12-15 let – což činí 24%, z toho 2 žáci s SPU.

Kroužek Tvoření byl organizován pro přihlášené žáky na začátku školního roku, do kroužku Keramiky byla umožněna dětem i nepravidelná účast v nabízených termínech.

O oba kroužky je velký zájem a budou tedy dětem nabídnuty i v příštím roce.

Výrobky jsou pravidelně vystavovány v obou budovách školy,  slouží k výzdobě i k propagaci školy na veřejnosti, škola se prezentuje výrobky na různých akcích (výroba drobných upomínkových předmětů pro rodiče i veřejnost, výstava výrobků v místní knihovně, na plese rodičů, Doberské Vánoce apod.).Všechny plánované cíle byly naplňovány, jsou ovšem dlouhodobé a projekt  k jejich plnění jistě přispěl. Největší přínos má projekt v efektivním trávení volného času, v možnosti rovného přístupu v zájmovém vzdělávání (možnost zapojení do činností i dětí, které nemají možnost dojíždět do okolních měst) a v zapojení žáků s poruchami učení.