Projekt Hurá do života podpořený Královéhradeckým krajem

22.08.2016 22:24

Oblast : Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl dětí a mládeže

 

Doba trvání projektu 1. 8. 2015 – 31. 7. 2016

 

Min. celkové náklady 17172,-Kč, dotace 12000,-Kč

 

Cíl projektu :

-prevence užívání návykových látek

-zvýšení pozitivního klimatu v třídních kolektivech

-poznávání tradičních hodnot venkova, ekologické vzdělávání

-zvýšení zodpovědnosti za svá rozhodnutí, úcta k práci

-popularizace technického vzdělávání

 

Popis projektu :

Projekt zahrnuje působení na žáky a na učitele.

Oblast pro žáky zahrnuje : profesionální orientaci na budoucí povolání (exkurze na úřad práce, do podniků – Družstvo JSP Alfa Skuhrov n. B. a KBA Grafitec Dobruška, pobytový kurz v Kosteleckých Horkách) a prevenci nežádoucích jevů (beseda s kurátorem, návštěva soudního přelíčení, tematicky zaměřené bloky primární prevence, návštěva v nízkoprahovém zařízení, beseda nad knihou 50 odstínů zla).

Oblast pro učitele je určena na vzdělávací akce – beseda a návštěva ve středisku výchovné péče Návrat v Hradci Králové, předplatné časopisu Prevence.

 

 

Vyhodnocení : již zaznamenané změny

Téměř veškeré aktivity projektu byly splněny (v případě problémů nahrazeny podobnými aktivitami), nepodařila se pouze uskutečnit besedu nad knihou 50 odstínů zla aneb nechme černého vlka hladovět studentů PF Hradec Králové z důvodů problémů s vydáním této knihy. U některých aktivit byly změněny termíny.

Besedy a návštěvy Střediska výchovné péče v Hradci Králové se účastnil celý pedagogický sbor (11 učitelů) dne 5. 11. 2015.

Tematicky zaměřené bloky primární prevence se uskutečnily pro 5. ročník dne 26. 11. 2015 a 12. 4. 2016 (zaměřeno zejména na vztahy v třídním kolektivu) a pro 6. ročník dne  3. 12. 2015 a 31. 3. 2016 (zaměřeno na prevenci-šikana, návykové látky, na vztahy v třídním kolektivu) pod vedením okresní preventičky p. Ženatové v celkové časové dotaci po 10 hodinách v každém ročníku. Na vhodnost volby budoucího povolání a na zodpovědnost za toto rozhodnutí  byly zvoleny - Exkurze na Úřadu práce v Rychnově n. Kn. 30. 11. 2015 pro žáky 9. ročníku, exkurze v podnicích : JSP Alfa 20. 4. 2016 pro žáky 7. ročníku (z důvodů omezení kapacity zúčastněných dětí) a KBA Grafitec v Dobrušce (původně plánována exkurze v automobilce Škoda Auto Kvasiny se nemohla uskutečnit z důvodu zákazu exkurzí v době rekonstrukce tohoto podniku) dne 13. 4. 2016 pro žáky 8. a 9. ročníku. Všechny exkurze vedly k uvědomění si vztahů na trhu práce, k popularizaci technického vzdělávání, k úctě k práci své i ostatních. Kurátor pro děti a mládež p. Šána navštívil naši školu 5. 4. 2016 a besedy (s tématem právní odpovědnost, prevence kriminality mladistvých) se zúčastnili žáci 8. a 9. ročníku. Tato beseda jistě zvýšila právní povědomí žáků, kteří také navštívili nízkoprahové zařízení v Rychnově n. Kn. OD5K10 dne 29. 4. 2016 (Laxus v Hradci Králové bohužel již exkurze neumožňuje). Žáci se seznámili s činností tohoto zařízení, nabízenými službami a zúčastnili se besedy Antisemitismus. Soudní jednání se konalo 16. 5. 2016 u Okresního soudu v Rychnově n. Kn., tentokrát byla vybrána dopravní kauza. Žáci 9. ročníku se seznámili s bezpečnostními pravidly v budově soudu, prací žaloby, obhajoby, soudce, slyšeli i výpovědi svědků. Poznali, že z dopravní nehody zaviněné nepozorností se může vyvinout rozsáhlé jednání s finančním vyčíslením škody a obviněním na újmu na zdraví. Pobytového kurzu v Kosteleckých Horkách se tradičně účastnili žáci 6. ročníku ve dnech 15.-16. 9. 2015. Program s ekologickou tématikou byl zaměřený na životní prostředí a tradiční řemesla - vybrané výukové programy Od ovce ke klobouku, Historie svícení, Mysli všemi smysly, Obilí a pečení chleba, pobyt byl využit i ke stmelení třídního kolektivu.

Plánované cíle byly splněny, příp. u některých aktivit např. zodpovědnost za svá rozhodnutí, zvýšení pozitivního klimatu v třídních kolektivech, prevence trestné činnosti, naplňovány, protože jsou dlouhodobého charakteru a projekt k jejich plnění jistě přispěl.